Sport zit in het DNA van Gelderland. Een actief Gelders sportnetwerk stimuleert sporten en bewegen en dat levert vitale bewoners, vaardig sportende kinderen, uitblinkende Gelderse topsporters, sociale betrokkenheid, innovatie en een economisch krachtig Gelderland op. Zo draagt sport bij aan een gezond, veilig, schoon en welvarend Gelderland.

Met het Gelders Sportakkoord betrekt de provincie partners uit diverse beleidsvelden die zich inzetten voor gezond bewegen, topsport en breedtesport. Ook de komende jaren werkt dit sportnetwerk van kernsportbonden, gemeenten, bedrijven en (zorg)organisaties verder. Hiermee loopt Gelderland vooruit op het nationale sportakkoord, waarin de rijksoverheid
inzet op de kracht van sport om Nederland te verenigen. Gemeenten stimuleren sport en bewegen dicht bij de inwoners. Daarnaast kiest de provincie voor een gezonde toekomst en een gerichte inzet op sport en bewegen. Want investeren in sporten en bewegen heeft effect op vele terreinen. Sport verbindt en zorgt voor fitte mensen.

De kracht van Gelderland is dat er een voor iedereen toegankelijk sportklimaat is waar sportverenigingen aan de basis staan. Dat maakt het voor topsporters mogelijk om te presteren en anderen te inspireren. Dat inspireren doen zij graag en wordt in Gelderland ook georganiseerd op scholen en rondom evenementen. Samen bewegen, sportactiviteiten organiseren of sporthelden aanmoedigen betekent iets voor de saamhorigheid en integratie.

In Gelderland doet iedereen mee en is er extra aandacht voor inclusief sporten en bewegen. Daarmee heeft sport een maatschappelijke rol en is het een katalysator in de samenleving, bijvoorbeeld op het vlak van jeugdzorg, vergrijzing, sporten met een beperking en de leefbaarheid in dorpen en wijken. Wekelijks zijn vele vrijwilligers actief op sportclubs en zetten sommigen zo een stap richting betaald werk. Om sporten mogelijk te maken wordt geïnvesteerd in een duurzame sportinfrastructuur met goed ingerichte accommodaties, buitenruimte en sportverenigingen.

Het effect van sporten en bewegen is daarmee merkbaar op andere beleidsterreinen. Het investeren in nationale en internationale sportevenementen leidt tot meer sporten en bewegen en versterkt de economie. Aandacht voor buitensport en investeren in
routenetwerken dragen bij aan een Gaaf Gelderland, de sportmogelijkheden maken deel uit van het Gelders erfgoed. Sport zit in ons DNA en verbindt Gelderland op alle vlakken. Samen voor een gezond Gelders sportklimaat!